Polityka Prywatności

Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez SCHAUMAPLAST POLSKA  Sp. z o.o. danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy oraz klauzule informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe:

SCHAUMAPLAST POLSKA  Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dąbrowskiego 180/194 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000050084, kapitał zakładowy wynosi 1 100 000 PLN i został opłacony w całości, NIP 7292409856, Regon 472276950,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych SCHAUMAPLAST POLSKA SP. Z O.O. i  .:

E-mail: iod@o2.pl
Adres: SCHAUMAPLASTPOLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 180/194, z dopiskiem „IOD”.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi Ustawa z dnia 10 maja 2018 r Dz.U. z 2018 r Poz. 1781))

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Realizujemy prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt VII poniżej)
 • Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób.
 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych , chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych przez nas („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: iod@o2.pl, lub pisemnie na adres SCHAUMAPLAST POLSKA  Sp. z o.o. 93-231 Łodzi, ul. Dąbrowskiego 180/194, z dopiskiem „IOD”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik SCHAUMAPLAST POLSKA Sp. z o.o.  mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo poinformujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, z firm w ramach SCHAUMAPLAST POLSKA  Sp. z o.o. , z naszych stron internetowych w formie poprzez np. formularze kontaktowe, mediów społecznościowych, infolinii. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych gromadzących także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres email.

W ramach prowadzonych przez nas różnych serwisów internetowych możemy zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszymi Pracownikami.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania przez nas danych osobowych. Nie wymagają wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę. Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VIII. Przechowywanie danych

Przechowujemy  dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe).

W zakresie celu marketingowego odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego mogą być firmy  działające na nasze zlecenie i w naszym imieniu.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Cookies

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych gromadzimy także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto korzystamy z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. a) opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;
  b) bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na naszych stronach oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www , daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na naszych stronach WWW.

Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika.

Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu www.schorg.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

XIII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach https://schaumaplast.pl/ nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen prezentowanych produktów na stronach i w cennikach.

Informacja dotycząca prywatności oraz plików cookies

Schaumaplast przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystości działania i ceni podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Gwarancja poufności i ochrony Państwa danych jest dla nas ważna, dlatego dokła­damy starań, by przyjęte zasady przetwarzania danych odbywały się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz zapewniały ich poufność i należyte bezpieczeń­stwo.

Pragniemy poinformować Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną prywatności, w związku z korzystaniem z serwisu. Poniżej przekazujemy Państwu informacje, jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe i zgromadzone pliki cookies oraz w jaki sposób i do jakich celów dane te będą wykorzystywane (poniżej zamieszczamy również odesłania do odpowiednich dokumentów Grupy Kapitałowej Schaumaplast dotyczących prywatności oraz plików cookies). Osoba, która odwiedza serwis i z niego aktywnie korzysta, tym samym wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie oraz w dokumentach, do których poniżej odsyłamy.

Użyte poniżej zwroty i wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • profilowanie – w rozumieniu art. 4 pkt 4) RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • podmiot przetwarzający – w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • odbiorca – w rozumieniu art. 4 pkt 9) RODO oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 • zgoda – w rozumieniu art. 4 pkt 11) RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 • administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Informacje o Administratorze Danych

Administratorem serwisu www.schaumaplast.com oraz danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) jest Schaumaplast GmbH & Co. KG. Z Polityką prywatności serwisu można się zapoznać w zakładce https://schaumaplast.com/datenschutzerklaerung/

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego https://schaumaplast.com/pl/kontakt/ oraz danych osobowych kandydatów do pracy, kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów Polskiej Spółki znajdującej się w Grupie Kapitałowej Schaumaplast jest Schaumaplast Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 180/194, 93-231 Łódź.

W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Schaumaplast Polska Sp. z o.o., z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@schaumaplast.pl

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

W celu należytej ochrony danych osobowych Schaumaplast Polska Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Kawczyńską, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@schaumaplast.pl

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora – Schaumaplast Polska Sp. z o.o. w oparciu o różne podstawy prawne. Przedstawiamy poniżej cele oraz przesłanki legalizujące proces przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności:

 1. udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Państwa z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://schaumaplast.com/pl/kontakt/ – realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. podjęcie działań na Państwa żądanie, tj. odpowiedź na zadane pytania, w tym o przedstawienie zindywidualizowanych warunków współpracy, dążących do zawarcia umowy, realizacja i wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta/klienta (dla realizacji działań podejmowanych w celu zawarcia umowy, wykonania umowy);
 3. prowadzenie marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy Schaumaplast w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym przesyłanie ofert marketingowych jest możliwe na podstawie dodatkowej zgody na wykorzystanie numeru telefonu i adresu e – mail w celu prowadzenia marketingu – na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed możliwymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora – Schaumaplast Polska Sp. z o.o. działaniami i świadczeniem usług – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – Schaumaplast Polska Sp. z o.o., w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej w związku z realizacją współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. prowadzenie wewnętrznych czynności związanych z działalnością Administratora, w tym audytów – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w zakresie prowadzonych rekrutacji pracowników – celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 • uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w pozostałym zakresie, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w tym przetwarzanie danych Pani/Pana danych osobowych, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę;
 • w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą w każdym czasie można wycofać (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 • spełnienie wymagań na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie realizacji uprawnień Pracodawcy, wynikających z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych, którym jest przesyłanie wiadomości informacyjnych dotyczących prowadzonego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

 1. do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. przez czas niezbędny do ustalenia warunków ewentualnej przyszłej współpracy, do czasu zawarcia umowy lub do czasu zerwania negocjacji w sprawie zawarcia umowy; w przypadku zawartej umowy – przez czas jej trwania; w przypadku osób reprezentujących i upoważnionych do kontaktu po stronie potencjalnego klienta dodatkowo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
 3. do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych i wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych;
 4. do momentu przedawnienia roszczeń na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 5. przez czas wymagany przepisami prawa (ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych), tj. przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
 6. przez czas trwania umowy, ewentualnie do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;
 7. w zakresie rekrutacji pracowników: dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia.

W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

 

Kategorie danych osobowych i źródło danych osobowych.

 

 1. W zakresie umów handlowych, kontaktu z kontrahentem.

Jeśli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy zawartej z Kontrahentem, na podstawie której Administrator danych przetwarza dane lub udostępnione przez Kontrahenta.

 1. W zakresie rekrutacji.

Jeżeli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane w zakresie imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne dane znajdujące się w treściach dokumentów aplikacyjnych mogły zostać pozyskane bezpośrednio od podmiotu, który zajmuje się profesjonalnym wyszukiwaniem na naszą rzecz kandydatów do pracy, na rynku pracy.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO) ;
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Administrator informuje, że każdorazowo, gdy będziecie Państwo korzystali z przysługujących Państwu praw, Administrator dokona oceny i weryfikacji stawianego żądania.

Odbiorcy danych i EOG

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz inne podmioty współpracujące z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą być również, w niektórych przypadkach przekazane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Urzędy Skarbowe. Poza tym odbiorcami mogą być firmy audytorskie, kancelarie prawne współpracujące z Administratorem danych, banki – w celu realizacji rozliczeń finansowych, podmioty z grupy Schaumaplast.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC, któremu przekazywany będzie adres IP w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) w celu generowania statystyk. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych, przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Korzystanie z serwisu oraz podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające serwis jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów oraz osób wskazanych w umowie (osób reprezentujących i osób do kontaktu) jest niezbędne w celu realizacji umowy – brak podania danych wiąże się z niemożliwością podpisania i realizacji umowy.

W zakresie prowadzonej rekrutacji podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Pliki Cookies

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia, zapisanego w pliku. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji serwisu www.schaumaplast.com oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Schaumaplast GmbH & Co. KG.

Szczegóły w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie: https://schaumaplast.com/datenschutzerklaerung/